Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri

Ölçüm & Mühendislik Hizmetleri

Basınçlı Kap ve Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortaklarıyla; Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrollerinde işletmenizin talepleri ve çalışma süreçlerinizi göz önünde bulundurularak sizlere en pratik ve doğru test ve kontrol metotlarıyla hizmet sunmaktadır.

Basınçlı kap, tesisat ve ekipmanlarının testlerinde genel itibariyle ilgili imalat ve kullanım standartları eşliğinde Hidrostatik Test (Basınç Testi) metotları uygulanmakla beraber zorunlu hallerde (işletme ve tesislerin uygun olmadığı durumlar ve/veya basınçlı kap ve ekipmanlarının durdurulamadığı hallerde) hidrostatik testin yapılamaması sonucu tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontroller yapılabilmektedir.

Basınçlı kap, ekipman ve tesisatlarının periyodik kontrol aralığı ve kriterleri; varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. İmalatçı tarafından bu özellikler belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.

Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrolleri; işletme koşullarınıza göre akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş teknik kontrolörlerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Tarafımızca gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu sunulan raporlar, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yıl geçerliliğe sahiptir.

Tüm basınçlı kap, tesisat ve ekipmanlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunalarak  ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İşletmelerde sürekli kullanılan kaldırma ve iletme ekipmanlarınızın belirli periyotlarda kontrol edilmesi pekçok olumsuz sonucu engelleyecektir. Gerek İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gerekse diğer İş Kanunu’na bağlı diğer yönetmeliklerin öngördüğü, çalışan sağlığını korumaya dönük en önemli parametrelerden biri olan kaldırma ekipmanları, çalışma yoğunluğuna bağlı olarak yılda en az bir kez periyodik kontrol edilmelidir.

Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortaklarıyla; kaldırma ve iletme ekipmanların periyodik kontrolleri ilgili imalat ve kullanım standartları eşliğinde statik ve dinamik yük testleri yapmaktadır. Bu yük testleri, işletmedeki ekipmanlarınızın kapasitelerine göre daha önce tarafınızdan hazırlanmış yükler olabileceği gibi talep edilmesi durumunda tarafımızdan önerilecek nitelikte deney yükleri de temin edilebilmektedir.

Kaldırma ve iletme ekipmanları kontrolünde yük testi; ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, beyan edi­len yükün en az 1.10 ve 1.25 katı fazlası ile yapılmaktadır. Bu testte ekipman, yükü, etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalı ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır. Ekipmanın, bu yüke dayanıklı olması ve yeterli yük freninin bulunmasını zorunlu kılınmıştır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri; işletme koşullarınıza göre akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş teknik kontrolörlerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Tarafımızdan gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu tarafınıza sunulan raporların geçerlilik süreleri yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yıldır.

Tüm kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunan Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortaklarıyla ‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Elektrik Tesisatları Test ve Periyodik Kontrolleri

Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar işyerlerinde en önemli tehlike kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ve ekipmanlarının periyodik olarak test ve kontrole tabi tutulması hem çalışan sağlığını, hem de üretimde devamlılığı sağlayacaktır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2 gereğince; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlar sebebiyle uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince;

“Elektrik tesisatının; projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır. Bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.”

Yukarıdaki yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin, elektrik tesisatları periyodik kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) yaptırmaları ve kontrol raporlarını muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı ancak bu tesisatların yılda bir kez kontrolü ile sağlanabilmektedir.

Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortaklarıyla; işletmenizde elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatlarının, enerji hatlarının, kaçak akım rölelerinin, dağıtımı sağlayan elektrik pano ve bağlantılarının uygunluk test ve gözetimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca yerden giden hatlara dair katodik koruma ölçümlerini yapmaktadır.

Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm makine, ekipman ve tesisatların test ve kontrollerini, kalibre edilmiş elektrik ölçüm ve test araçları ile sağlamaktadır.

Tüm elektrik tesisatı uygunluk kontrollerinizin uygulamalarında 3. Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortaklarıyla ‘dan ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Makinelerinin Periyodik Kontrolleri

Periyodik kontrole tabi olan ekipmanlar arasında bulunan, iş makineleri, yaptıkları işin tehlikesi açısından değerlendirildiğinde ihmal edilemeyecek düzeyde öneme sahiptirler.

İş Makineleri, “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmekte ve periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olan makineler olarak ele alınmaktadır.

İmalat süreçlerinizde kullanılan iş makinelerinizin periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunan Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortakların’dan ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tezgah ve Üretim Makineleri Periyodik Kontrolleri

Sanayi üretiminin büyük kısmını oluşturan tezgahların periyodik kontrolleri, Makine Emniyeti Direktifi ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği zorunlu kılınmıştır.

Tezgahlar da dahil olmak üzere iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri; periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörlere ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekmektedir.

Tezgahlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunan Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortakların’dan ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçiniz.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortaklarıyla gerçekleştirdiği yangın tesisatı periyodik kontrolleri sonucunda gözlemlenen eksiklikleri ve uygunsuzlukları  raporlayarak, işletmenizde meydana gelebilecek tehlikeli durumların önüne geçilmesine yardımcı olarak yasal gerekliliklerinizi yerine getirmenizi sağlamaktadır.

Havalandırma Sistemi Periyodik Kontrolleri

Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortaklarıyla gerçekleştirdiği havalandırma kontrolleri sonucunda gözlemlenen eksiklikleri ve uygunsuzlukları  raporlayarak, işletmenizde meydana gelebilecek tehlikeli durumların önüne geçilmesine yardımcı olarak yasal gerekliliklerinizi yerine getirmenizi sağlar.

Raf Statik Analizi ve Periyodik Kontrolleri

Salutem OSGB  konusunda uzman ve akredite çözüm ortakları tarafından yapılan incelemeler ve ölçümler doğrultusunda raf sistemlerinizin simülasyonları bilgisayar destekli çizim programları ile yapılarak, rafınızın gerçek kapasitesi belirlenir. Ayrıca her sene yapılan periyodik kontrollerle raflarınızın eksiklikleri belirlenip raporlanarak, olası tehlikelere karşı önleminizi alıp, işletmenizdeki rafların kullanım ömürlerini uzatabilirsiniz.

Periyodik Kontrol Zorunluluğu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak 25 Nisan 2013 tarihinde ‘’ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ yayınlanmıştır. İlgili yönetmeliğin 2. bölümünde yer alan 5. maddesinde ‘(1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır’ denmektedir.

Yine bu yönetmeliğin Ek-3 2. Maddesinde ‘Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları’ olarak adlandırılan basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, işletmeye yardımcı tüm tesisatlar ve üretimde kullanılan makine ve tezgahların periyodik teknik kontrollere tabi olduğu vurgulanmış ve bu kontrollere yetkili kişi ve kurumlar belirtilmiştir.

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM KAPSAMIMIZ

MAKİNE PERİYODİK KONTROLLERİ

 • Basınçlı Kap ve Ekipmanları
 • Kaldırma ve İletme Ekipmanları
 • İş Makineleri ve Ekipmanları
 • Tezgahlar ve Üretim Makineleri

 

ELEKTRİK KONTROLLERİ

 • Elektrik Test ve Ölçümleri
 • Elektrik Tesisat Kontrolleri
 • Topraklama Tesisatı Kontrolleri
 • Jeneratör Test ve Kontrolleri
 • Akümülatör, Transformatör

 

NDT KONTROLLERİ (TAHRİBATSIZ MUAYENE)

 • Görsel Muayene
 • Sıvı Penetrant Muayenesi
 • Manyetik Parçacık Muayenesi
 • Ultrasonik Muayene
 • Radyografik Muayene

 

TESİSAT KONTROLLERİ

 • Yangın Tesisatları ve Motopomplar
 • Havalandırma ve Klima Tesisatları
 • Boru Tesisatları (Basınçlı Tesisatlar)
 • Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri

 

 • İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ (İŞYERİ İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ)
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri ve Gürültü Haritası Çizilmesi
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Toz Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti
 • İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • Havadaki Kimyasal Konsantrasyonları (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı Vb.)
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
 • Uçucu Organik Bileşenler (Voc)
 • Hava Kalitesi Ölçümü ve Modellemesi
 • Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri
 • Radyasyon Ölçümleri

Bize Yazın

İşyeri hekimliği konusunda merak ettiklerinizi bize buradan sorabilirsiniz