Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Acil Durum Planlama Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

Eğitimin Faaliyetinin Adı Acil Durum Planlama Eğitimi
 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

o    Konu Başlıkları:

·         Temel Kavramlar

·         İlgili Mevzuat Bilgisi (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik)

·         Acil Durumların Belirlenmesi

·         Acil Durum Ekipleri

·         Acil Durum Müdahale Ve Tahliye Yöntemleri

·         Dokümantasyon

·         Tatbikat Esasları Ve Raporlanması

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

Katılımcılar, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında acil durumlara hazırlıklı olmaları için oluşturmaları gereken acil durum planlaması için gerekli bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.
Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı Gruplara ayrılarak planlanacaktır

 

İnşaatlarda Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

 

Eğitimin Faaliyetinin Adı  

İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

o    Konu başlıkları

 

·         Güvenlik Ve Sağlık Politikası (Yönetimin Taahhüdü)

·         Proje Bilgileri

·         Projeye Ait Genel Bilgiler

·         İnşaat Öncesi Bilgiler (Arazi Koşulları, Yeraltı Ve Yerüstü Hatlar Vb.)

·         Vaziyet Planı Hazırlama

·         Sağlık Ve Güvenlik Organizasyonun Oluşturulması

·         İşveren, Alt İşveren, Çalışan Ve Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanların Görev Ve Sorumluklarının Oluşturulması

·         İSG Organizasyon Şemasının Oluşturulması

·         İşlerin Yönetimi

·         İş Kollarına Göre Sınıflandırılmış Olan İş Akışlarının Oluşturulması

·         Çalışma Yöntemleri, Ekipman Ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi

·         Risklerin Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

·         Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

·         İşle Alakalı Muhtemel Riskler Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

·         İş Akışlarının Mekân Ve Zaman İlişkisinin Belirlenmesi

·         Birden Fazla İşveren Varsa Bunlar Arasındaki Etkileşim Ve Doğacak Risklerin Belirlenmesi

·         Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi

·         İş Ekipmanlarının Tespiti

·         İhtiyaç Duyulacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi

·         Sınırlı Giriş Sağlanacak Yerlerin Belirlenmesi

·         İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması (Yıllık Eğitim Programı)

·         Güvenlik Disiplini Ve Denetimleri

·         Acil Durum Prosedürleri

·         Şantiye Kurallarının Belirlenmesi

 

 

 

·         Teorik Ve Pratik İçerik Bulunmaktadır.

·         Öntest Ve Sontest Uygulanacaktır.

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

 

Bu eğitimin amacı, katılımcıların yapı işyerleri için hazırlanması zorunlu olan sağlık ve güvenlik planının içeriği ve kapsamı hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

 

İşverenler, Proje Sorumluları, Sağlık ve Güvenlik Koordinatörleri, İş Sağlığı

ve Güvenliği Profesyonelleri ve konuyla ilgili olan tüm çalışanlar

 

Süre

 

2 Gün- 12 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe
Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10-15 kişi
Çalışan Temsilcisi Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

PROGRAMIN AMACI: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak verilen eğitimdir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme  İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları

.İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler.  Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim.

.Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir. Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar.

.Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır.

.Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken

Konular Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi

Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.

. Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken,  çalışanların yasal hak ve sorumlulukları  Çalışan temsilcisinin,  çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir.

 

Katılımcı sayısı:10-25 Kişilik Grup

 

Katılımcı profili: Tüm çalışan temsilcileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

Programın Amacı:

 

Bu eğitimin başlıca hedefi, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitiminin sonunda katılımcılar,

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı,
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun, görev ve yetkileri,
 3. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usul ve esasları,
 4. Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri,
 5. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin nasıl yürütüleceği

 

konularında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.

 

Programın İçeriği:

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitim programının içeriğinde şu başlıklar yer alır:

 

 1. Kurulun görev ve yetkileri,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 5. İletişim teknikleri,
 6. Acil durum önlemleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İşyerlerine ait özel riskler,
 9. Risk değerlendirmesi.

 

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

 

Katılımcı Profili: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri

İskele Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

KATILIMCILAR

İskele ile ilgili personel ve yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği görevlileri, İş Güvenliği Uzmanları/Şantiye Şefleri/ Mühendisler/Mimarlar/ Teknikerler,  İskelelerden sorumlu Teknik Elemanlar, İskele kurum/sökümünde çalışanlar.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Bölüm 1: İskele Çeşitleri ve İskeleyi Oluşturan Parçalar

 

1.İskele tipleri

2.İskelelerin parçalarının ve onların kullanışlarının tanımlanması

3.İskelenin değişik parçalarına gelen yüklerin özellikleri

 

Bölüm 2: İskelelerin Bakımı

Bölüm 3: İskelelerde Çalışmada İş Güvenliği

Bölüm 3.1 Genel İş Güvenliği Eğitimi
1.İskelede Risk Değerlendirmesi

2.İskele çalışmalarında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar

3.Sahada Uyarı İşaretlemeleri ve Uyarı Sistemleri

 

Bölüm 3.2 İskele Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
1.İskelelerde Güvenlik

2.İskele kurulumunda Yetkinlik ve Eğitim Gereklilikleri(İskeleleri kimlerin kuracağı)

3.Merdivende Güvenli Çalışma

4.Kişisel Koruyucu Donanımlar

 

Bölüm 4: Saha Uygulamaları

1.Çevre ve Saha Güvenliği

2.İskele kurulum alanı-Zemin Durumu

3.Kullanılan iskele elemanları ve araçların tanıtımı

2.Temel İskele Kurulumu

 1. Düz cephede İskele kurulumu
 2. Mobil (Tekerlekli) İskele Kurulumu
 3. Değişik tipte İskele Kurulumları

6.Sahada pratik uygulamalardaki soruların açıklanması

İSKELE EĞİTİMİNİN YARARLARI

 

-İskele, merdiven ve yüksekte çalışma ile ilgili yasal gerekliliklere uyulması

-İskelelerle ilgili, EN Avrupa ve TS Türk standartlarının açıklanması

-İskele çeşitlerinin ve elemanlarının tanıtılması

-ÇSGB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları

-İskele ve kurulumundaki tehlikeler ile alınacak önlemlerin tespit edilmesi

-İskelelerdeki çökme ve devrilme önlemlerinin sağlanması

-İskele etiketleri, çalışma talimatları ve kontrol formlarının doldurulması

-İskele elemanlarının kontrol, istif, nakliye ve depolanmasının sağlanması

-İlgili kuruluşlar önünde, Güvenli iskele kurulumu ve sökümündeki uygulamalarda

İş Güvenliğinin Kanıtlanabilmesi

 

NOT: Uygulamalı İskele eğitiminde, TS EN 12810 ve 12811 normlarına uygun iskele ekipmanları ile kurulum araçlarının temin edilmesi eğitime katılanların gözlemlerinde, bilgilenmelerinde ve uygulamalarında önemli ve faydalıdır.

Uygulamaya katılacakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım bulundurmaları gerekmektedir.

Uygulamalı eğitim yapılacak alan, yeterli büyüklükte ve temiz-düzgün-sağlam olmalıdır.

Havanın yağışlı olması durumunda aynı şartlarda kapalı alanda uygulama yapılabilir.

 

Gerekli KKD malzemeleri (Her kişi için):

-Emniyet kemeri (paraşüt tipte ve çift lanyardlı)

-Baret

-İş gözlüğü

-İş elbisesi

-İş eldiveni

-İş ayakkabısı

 

Gerekli İskele kurulum araçları:

-İskeleci çekici (400-600 gr)

-Mıknatıslı su terazisi (20-25 cm)

-Cırcır anahtar (17 ve 19 numara)

-Şerit metre (5 m)

-Taban kalası(3cm kalınlıkta 20×50 cm ebatlı)

-Çivi (8 mm 0,5 kg)

 

EĞİTİM SÜRESİ

 

3 gün süreli / 18 saat(1,5 gün Teorik Eğitim 9 saat – 1,5 gün Uygulamalı Eğitim 9 saat)

1.Gün: Teorik eğitim 6 saat tam gün

2.Gün Sabah: Teorik eğitim 3 saat 1/2 gün

2.Gün Öğle: Sahada iskele kurulum uygulamaları 3 saat 1/2 gün

3.Gün: Sahada iskele kurulum uygulamaları 6 saat tam gün

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı :

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Kapsamı

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.
Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Eğitimin Koşulları

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

Eğitimin Tekrarı

Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur. Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

Eğitimin İçeriği:

Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:

 1. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)
  b.İş ve işverenin yükümlülükleri
  c. Standartlar
  ç. Yüksekten düşme nedir ?
  d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.
  e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?
  Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar
  – Temel güvenlik kuralları
  – İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi
  – Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.
  – Kişisel koruyucu ekipmanlar
  – Barikatlama
  f.Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
  – Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
  – Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler
  – Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi
  – Müteahhitler için uygulamalar

Düşmeyi Engelleyici Sistemler:

 1. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.
  b.Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

Düşmeyi Durdurucu Sistemler:

 1. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir?
  Genel techizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.
  b.Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır?
  Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılanımı.

Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:

 1. Merdivenler
  (1) seyyar
  (2) sabit
  (3) hareketli
  b.Korkuluklar
  (1) metal (gemi, tekne, tank vb)
  (2) ahşap vb.
  c. İskeleler
  ç. Dar alanlar
  d. Çatılar
  e. Boşluklar

Temel Yüksekte Çalışma Modülü

 1. Standart personel koruyucu ekipmanlar
  2. Düşmeden korunmanın hiyerarşisi
  3. Düşmeden korunmanın teorisi ve uygulamaları
  4. Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler
  5. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
  6. Emniyet sistemleri içinde çalışma pozisyonları
  7. %100 enerji tutucu bağların kullanımı
  8. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
  9. Tehlikeli maddeler konusunda yasal uygulamalar
  10. Risk değerlendirme ve korunma metodolojisi
  11. İş emri ve saha uygulamaları
  12. İşyerine özel uygulamaların teorik ve pratikleri
  13. Malzeme denetlemesi, bakimi ve koruma yöntemleri
  14. Çalışma günlüğü ve diğer belgelerin doldurulması,
  15. İş sistemlerdeki değişik açıların yarattığı yük değişimleri
  16. Düşme faktörü kavramı ve önlemler
  17. Yükleme / indirme sistemleri ve makara kullanımı
  18. İş planı ve alanın organizasyonu
  19. Güvenlik alıştırmaları

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

 • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,
 • Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,
 • Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,
 • Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,
 • Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,
 • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,
 • Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
 • Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,
 • Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.

Süresi : 8 Saat / 1 gün
__________________________________________________________________________________________

+ KURTARMA UYGULAMALARI MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

 1. İple iniş uygulamaları
  2. İstasyon kurulumu, basit istasyonlar
  3. Merdiven, nacelle, ve pervanelerden kurtarma
  4. Kurtarıcının kendini güvenliğini sağlaması
  5. Otomatik indiricilerin kullanımı
  6. Süspansiyon (asılı kalma) travması ve yaralı durum yönetimi

Kurtarma Uygulamaları Değerlendirme Sınavı

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda Kurtarma Uygulamaları Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

__________________________________________________________________________________________

+ İP TEKNİSYENİ EĞİTİMİ MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

 • Malzeme ve Bakımı
  • Düğümler
  • Kaydırmalı ve şıkıştırmalı Düğümler
  • Back up aracı kullanımı
  • Çıkış aleti ile tırmanma – inme
  • İniş aleti ile çıkış iniş kilitleme
  • Oturak kullanımı
  • Düğüm aşımı
  • İpten ipe transfer
  • Yön değiştirme
  • Kısa tekrar emniyeti
  • Uzun Tekrar Emniyei
  • Köşe aşımı
  • İp koruması yerleştirilmesi ve aşımı
  • Basit emniyet noktaları
  • Yük dağıtımı esaslı emniyet noktaları
  • İp kurtarma düğümü ve emniyet noktası
  • Önceden hazırlanmış noktaya İndirme
  • Mekanik istasyon noktaları
  • Şok emici göbek bağı kullanımı
  • Yapay tırmanış
  • İletişim halinde emniyet alma
  • İndirme
  • iniş pozisyonunda kurtarma
  • çıkış pozisyonunda kurtarma
  • Engelli noktalardan kurtarma
  • Kısa istasyon kurtarması
  • Çapraz çekme çalışması
  • Klavuz ip ya da gergi hattı kurulması – kurtarması
  • Yapay travesten kurtarma
  • Takım kurtarma çalıması
  • Yorumlama
Patlamadan Korunma Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

Eğitimin amacı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının izlenmesi, denetlenmesi, güncellenmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, sahaya tatbikinin değerlendirilmesi konusunda kendini yetiştirmek ve uzmanlaşmak isteyenlerin bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitimin içeriği:

 • Patlamadan korunma dokümanının sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu
 • Patlamadan korunma dokümanının izlenmesi ve denetlenmesi
 • Ex-proof malzemeler
 • Patlayıcı alanlarda kullanılabilecek teçhizat seçimi
 • Çalışanların ve kamunun bilgilendirilmesi
 • Geçmiş kazalardan öğrenme
 • İyi uygulama örnekleri
 • Hatalı uygulamalar

 

Katılımcı sayısı  :  10 – 15 kişilik gruplar

Katılımcı profili : İSG Profesyonelleri, İşveren

Eğitim Ön Şartı : 1) İş güvenliği uzmanı veya tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmak

veya

2) Aşağıdaki nitelikleri haiz olmak:

 1. a) Kimyasallarla Güvenli Çalışma (ÇASGEM) eğitimini tamamlamış olmak
 2.  b) En az 5 yıl kimyasallarla çalışma tecrübesi (beyan esaslı)
 3. c) Mühendislik fakültelerinin ilgili birimlerinden mezun olmak

 

Risk değerlendirme yöntemleri konusunda katılımcıların bilgi sahibi olduğu düşünülerek tasarlanmıştır.

Yangın Güvenliği Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

 

Eğitimin Faaliyetinin Adı  

Yangın Güvenliği Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

o    Konu Başlıkları:

·         Temel Yangın Bilgisi

·         Yangın Kimyası

·         Isı Transferi

·         Yanma Dinamiği

·         Yangın Sınıfları

·         Yanıcı Parlayıcı Maddeler

·         Yanıcı Parlayıcı Maddelerin Depolama Esasları

·         Yangın Güvenliği

·         Yangın Güvenliğinin Prensipleri

·         Yangın Risk Analizi, Tanım Ve Metodları

·         Yangın Risk Analizi, Tehlike Belirleme

·         Yangın Risk Analizi, Önleme

·         Yangın Risk Analizi, Korunma

·         İşyeri Yangın Güvenlik Yönergesi Hazırlama Esasları

·         Aktif Ve Pasif Yangın Korunumu

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği

·         Binalarda Isı Ve Duman Yayılımının Engellenmesi

·         Otomatik Algılama Ve Kaçış Yolları

·         Otomatik Söndürme Sistemleri

·         Otomatik Söndürme Sistemleri (Devam)

·         Bina İçi Ve Bina Dışı Yangın Su Tesisatı

·         Genel Değerlendirme Ve Sınav

Hedef & Kazanım

 

Katılımcılar, yangın güvenliği konusunda temel bilgileri edinecekler ve proaktif ve reaktif yaklaşımlar konusunda farkındalıkları artacaktır.
Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan teknik personel (teknisyen, mühendis)
Süre 3 Gün 18 Saat
Faaliyet Dili Türkçe
Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı 7-15 Kişi
Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

Amaç;

İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.

 

Tanımlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı.
 • Kimyasal Madde Tanımı.
 • Kimyasalların Özellikler.
 • Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması.

 

Kimyasallarla İlgili Yasal Mevzuat

 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
 • Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği.
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği.
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
 • Patlayıcı Ortamlarda Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik.

 

Oluşabilecek Risklerin Ortadan Kaldırılması İçin Bilinmesi Gerekenler

 • Kimyasalların Zararları.
 • Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları.
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmada Alınacak Tedbirler ve Güvenli Kullanım.
 • Kimyasalların Depolanması ve Depolarda Alınacak Güvenlik Önlemleri.
 • Çalışanların Sorumlulukları ve Hakları.
 • İşverenin Sorumlulukları.
 • Kaza Ve Acil Durumlarda Hareket Tarzları.

 

Tehlikeli Kimyasal Madde İşaretleri

 • Tehlikeli Kimyasal Maddelerin İşaretlenmesi ve Anlamları.
 • Basınçlı Gaz Tüplerinin İşaretlenmesi.
 • Kimyasal Boruların İşaretlenmesi.

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF)

 • Mgbf Hakkında Genel Bilgi.

Mgbf lerin Kullanılması.

Ergonomi Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  katılımıyla;

 

Eğitimin Faaliyetinin Adı  

Ergonomi Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

o    Konu Başlıkları

·         Çalışma Hayatında Ergonomi Ve Ergonomiye İlişkin Kavramlar

·         İşyerinde Ergonomik Risk Unsurları

·         Elle Taşıma Kaldırma Ve Mevzuat

·         Fiziksel Risk Etmenleri

·         Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemleri Ve Uygulaması

o    Reba Yöntemi Uygulaması

o    Rula Yöntemi Uygulaması

o    Nıosh Kaldırma Eşitliği

Risk Değerlendirmesi Kapsamında Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

·         Ergonomi kavramı, önemi ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olmak

·         Ergonomik risk değerlendirme yöntemlerini işletmelerinde uygulayabilir hale gelmek

·         İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ergonomi açısından işyeri ve çalışma koşulları dizaynı hakkında bilgi sahibi olmak

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar  

İş Sağlığı Ve Güvenliği Profesyonelleri, Risk Değerlendirme Ekibinde Yer Alan Çalışanlar

 

Süre

 

1 Gün/ 6 Saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe
Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10 – 20 Kişi

Bize Yazın

Eğitim Hizmetleri konusunda merak ettiklerinizi bize buradan sorabilirsiniz